Logoweb.sk - logo, web, tvorba, design, inšpirácia, galéria, dizajnéri, portfólio, dizajn

Je nás už 858. Pridajte sa k nám.

Vytvorte si zdarma vlastné konto a ukážte svoje návrhy svetu!

Meno a priezvisko:
E-mail:
Krajina:
Heslo:

Registračné podmienky

Zavrieť
I. ÚVODNÉ USTANOVENIA
 • Prevádzkovateľom internetovej stránky na doméne www.logoweb.sk je fyzická osoba Daniel Hutňan www.danielhutnan.com (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Adresa elektronickej pošty : danielhutnan@gmail.com, info@logoweb.sk.
 • Webová stránka www.logoweb.sk (ďalej len „Stránka“) je verejná internetová stránka poskytujúca fyzickým osobám a/alebo právnickým osobám (ďalej len „Užívateľ“) možnosť:
  • vytvoriť si vlastný profil registráciou na Stránke
  • prezerať si logá, naberať inšpiráciu a známosti
  • pridávať komentáre k jednotlivým logám
  • pridávať logá k obľúbeným
  • vytvoriť vlastnú vizitku pre zviditeľnenie svojej tvorby
  • pridať pracovnú ponuku
  • vytvoriť a publikovať článok
  • hodnotiť komentáre podľa vlastného uváženia atď...
  • (ďalej spolu aj ako „Služby“).
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo začať poskytovať, pozastaviť a ukončiť poskytovanie jednotlivých Služieb kedykoľvek na základe vlastného uváženia a bez náhrady.
 • Povinnosti Prevádzkovateľa a Užívateľov sú uvedené v týchto Podmienkach používania Logoweb.sk. (ďalej len „Podmienky“). Užívatelia, ktorí nesúhlasia s týmito Podmienkami, nie sú oprávnení využívať Služby poskytované prevádzkovateľom na Stránke.
 • Prevádzkovateľ na Stránke poskytuje Užívateľom informácie o logách, webdizajne, grafike, estetickom cítení a rôznych ďalších trendoch vo svete (ďalej len „programy“).
 • Prevádzkovateľ umiestňuje na Stránku obsah, t.j. obrázky, informácie o tvorbe webdizajnu, logách alebo iné prvky z rôznych zdrojov. Ak zistíte, že zaradením niektorého z vyššie uvedených prvkov na Stránku môže dôjsť alebo dochádza k porušeniu autorských alebo iných práv tretích osôb, prípadne zistíte nesprávnosť v uvádzaných údajoch kontaktujte Prevádzkovateľa na info@logoweb.sk. Vami uvádzané informácie preveríme a zjednáme nápravu.
II. REGISTRÁCIA UŽÍVATEĽA
 • Registrácia používateľa na Stránke nie je povinná, no po úspešnej registrácii môže používateľ využívať väčší rozsah Služieb ako používatelia, ktorí nie sú na Stránke zaregistrovaní. Používatelia, ktorí chcú pridávať komentáre, vytvárať vlastnú vizitku, pridávať logá iných dizajnérov a články medzi obľúbené a využívať iné výhody z aktuálnej ponuky, musia sa zaregistrovať na Stránke.
 • Užívateľ sa zaregistruje na stránke vyplnením registračného formulára, v ktorom si zvolí meno a priezvisko, krajinu užívateľa, email a heslo. K úspešnej registrácii je potrebné potvrdiť políčko „Súhlasím s podmienkami“. Na emailovú adresu uvedenú užívateľom pri registrácii zašle prevádzkovateľ všetky informácie do 24 hodín. Kliknutím na tlačidlo „Registrovať“ pri registrácii vyjadruje užívateľ svoj súhlas s týmito podmienkami registrácie.
 • Registrovaný používateľ môže kedykoľvek zmeniť svoje údaje vo svojom profile.
 • Za zneužitie prihlasovacieho mena a hesla užívateľov treťou osobou, ako aj akékoľvek následky alebo škodu spôsobenú stratou prihlasovacích údajov používateľom, prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť.
III. ZRUŠENIE REGISTRÁCIE
 • Užívateľ môže požiadať o zrušenie registrácie emailom na info@logoweb.sk. Email musí byť odoslaný z adresy elektronickej pošty, ktorú užívateľ zadal pri registrácii, inak nie je možné jeho správne spracovanie . V prípade zrušenia registrácie sa Prevádzkovateľ zaväzuje vymazať celý obsah profilu používateľa a zlikviduje údaje uvedené v profile.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť registráciu alebo zamedziť prístup užívateľovi, ktorý porušuje tieto pravidlá a/alebo všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky.
 • Po zrušení registrácie užívateľa má prevádzkovateľ právo udržiavať informácie zadané užívateľom na stránke po neobmedzene dlhú dobu (ide najmä o IP adresu počítača, emailovú adresu a časy prístupov užívateľa). Po zrušení registrácie užívateľa zároveň na Stránke zostávajú aj všetky príspevky užívateľa, ktoré boli a sú verejne prístupné.
IV. SÚKROMIE UŽÍVATEĽA

Používateľ si môže prezerať Stránku bez toho, aby poskytol akékoľvek údaje. Technológie sledovania môžu zaznamenávať napríklad informácie o internetových doménach, verziách webových prehliadačov a názvoch počítačov, IP adresách, dátumoch a časoch prístupu na lokalitu Logoweb.sk. Registrovaný používateľ vyhlasuje, že ním uvedené údaje sú pravdivé, presné a úplne.

V. POVINNOSTI UŽÍVATEĽA
 • Používateľ berie na vedomie, že pri využívaní Služieb na Stránke sa nemôže správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo s pravidlami morálky a slušnosti, a to najmä žiadnym spôsobom nemôže:
  • propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať nenávisť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine;
  • propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním;
  • otvorene alebo skrytou formou propagovať alkohol, alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok;
  • používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou; propagovať detskú pornografiu
  • ohrozovať fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých, alebo narúšať ich duševné zdravie a emocionálny stav
  • odosielať príspevky s erotickým obsahom
  • otvorene alebo skrytou formou propagovať výrobky a služby iných osôb (reklama) , propagovať politické strany a ich predstaviteľov
  • uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce , hanlivé alebo klamlivé informácie o tretej osobe
  • brániť v diskusii na Stránke ostatným užívateľom, prípadne ju narúšať ani obťažovať ostatných užívateľov
 • Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah vyjadrení užívateľov zverejnených na Stránke. Ak sa prevádzkovateľ dozvie o protiprávnom obsahu vyjadrení, tieto budú bez zbytočného odkladu odstránené.
VI. PRÁVA A POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA
 • Prevádzkovateľ neposkytuje užívateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia Stránky. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť užívateľovi spôsobená v súvislosti s používaním Služieb na stránke.
 • V prípade sankcionovania prevádzkovateľa za porušenie povinností užívateľa uvedených v týchto Podmienkach ako aj za porušenie všeobecne záväzných právnych predpisoch Slovenskej republiky, berie požívateľ na vedomie, že je povinný nahradiť takto vzniknutú škodu prevádzkovateľovi v celom rozsahu.
VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť alebo úplne nahradiť tieto Podmienky novým znením podmienok (ďalej len „zmena podmienok“). Zmena podmienok ako aj ich aktuálne znenie bude zverejnené na internetovej stránke www.logoweb.sk najneskôr v deň jej účinnosti.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek ukončiť prevádzkovanie Stránky a poskytovanie Služieb na Stránke. Užívateľ a prevádzkovateľ sa dohodli, že vzťahy vzniknuté na základe akéhokoľvek používania Stránky a jej Služieb sa riadia účinným znením Podmienok a ustanoveniami Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v platnom znení.
 • Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 26.Decembra 2010.
Dizajnéri
858
Logá
1748
Logá v galérií
302
Obľúbené
1821
Komentáre
1250
Hodnota log
31722€
Detepe
Zprávy o architektuře a designu
Design cabinet
Magazín o IT, fotografiách, dizajne
Websoup.sk
Naša misia je vzdelávať a inšpirovať celé Slovensko a Česko.